Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava edes yksi mieluinen harrastus

Lapsen kädessä vihreä kasvinverso
Perhepolitiikalla voidaan vaikuttaa lapsiperheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Jokainen nuori tarvitsee välittävää ja rinnalla kulkevaa aikuista. Avainasemassa ovat perhe ja koulu. Enemmistö lapsista on tyytyväisiä elämäänsä, heitä ei kiusata koulussa ja heillä on kavereita ja harrastuksia.

Valitettavasti lapsuus kuitenkin eriarvoistuu ja kaikilla kasvuolot eivät tue hyvinvointia. Yhteiskunnalliset olosuhteet heijastuvat perheisiin ja sosioekonomisen aseman vaikutus lasten ja nuorten terveyteen, oppimiskykyyn, käyttäytymiseen ja syrjäytymiseen on suuri. Vaikuttavinta eriarvoisuuden kaventamisessa on taata kaikille lapsille hyvät edellytykset kasvulle ja kehitykselle, hyvinvoinnille sekä oppimiselle.

Lapsen onnellisuus kasvaa ihmissuhteissa

Lapsen ja vanhemman hyvä vuorovaikutus ja kodin myönteinen ilmapiiri luovat lapsen hyvinvoinnin perustan. Perhepolitiikalla voidaan vaikuttaa lapsiperheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tarvitsemme tahtotilan lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä perheiden arjen asioiden ratkomiseen. Syntyvyyden aleneminen, perhevapaat, perheen ja työn yhteensovittaminen, oppimistulosten eriarvoistuminen, poikien pärjääminen koulussa ja tyttöjen mielenterveysongelmat sekä koulu-uupumus ovat tärkeitä teemoja.

Lapsuuden eriarvoistumista pitää torjua

Eriarvoisuuden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi kodin, päivähoidon, koulun, työn ja vapaa-ajan ympäristöjen toimintaedellytykset on turvattava. Keskustan tärkeänä vaaliteemana ovat perheet ja lapsiperheköyhyyden ehkäisy. Mallin mukaan jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen.

Olen samaa mieltä tästä! Tutkitusti tiedetään, että vaikka perheen ja lapsen elämässä olisikin riskejä, erilaiset suojaavat tekivät voivat turvata kasvua. Näistä tärkeimpiä ovat myönteiset ihmissuhteet sekä onnistumiset koulussa ja harrastuksissa. Meidän päättäjien tuleekin edistää koulutus- ja perhepolitiikan rinnalla maksutonta ja kohtuuhintaista vapaa-ajantoimintaa, joka mahdollistaisi jokaiselle harrastusmahdollisuuden.

Paras vaihtoehto olisi, jos harrastukset voisi linkittää koulupäivään tai välittömästi sen jälkeen paikallisten toimijatahojen yhteistyönä. Näin vanhempien ei tarvitsisi lähteä kuskaamaan väsyneitä lapsia harrastuksiin iltaisin ja perheellä jäisi enemmän aikaa yhdessäoloon tai muuhun perheen jaksamista tukevaan toimintaan.